בנייה וגיבוש של מערך האבטחה - פק"מ אבטחה

פק”מ האבטחה משמש ככלי המרכזי של ממונה האבטחה בגוף/חברה לקביעת שיטת ונוהלי האבטחה במתחם אשר תחת אחריותו. הפק”מ מהווה בסיס לעבודת צוות האבטחה ומגדיר להם לפרטי פרטים את משימותיהם בשגרה ובחירום. פק”מ האבטחה משמש כאמצעי לבקרות של גופי ביקורת על מערך האבטחה במתחם.

כתיבת פק”מ מהווה דרך לבחינת האיומים אל מול צרכי הגוף מטרותיו וייעודו ומובילה לקביעת תוכנית האבטחה שתאפשר ניהול משימות הגוף תוך שמירה מיטבית על עובדי המתחם ומבקריו.   

היחידה לביטחון לאומי, באמצעות החטיבה לייעוץ ביטחוני, מתמחה בגיבוש פתרונות למניעה ולהתמודדות של הגוף, מול קשת איומים רחבה (איומי פח”ע, איומים על רקע פלילי) על פי הגדרות צרכי הלקוח.

פק”מ האבטחה למתחמים נכתב על בסיס עקרונות שקבע הגוף המנחה, (משטרת ישראל) תוך הקפדה על מתן מענה מיטבי וייחודי לצרכי הגוף/חברה.

צוות החטיבה לייעוץ ביטחוני של היחידה לביטחון לאומי יגבש מענה אבטחתי ויבנה פק”מ אבטחה עבור הגוף/החברה שיכלול את הנושאים הבאים:

  • מיפוי האיומים והסיכונים .
  • בדיקת המצב הקיים .
  • אפיון והגדרת פערים .
  • גיבוש מדיניות הביטחון והאבטחה .
  • ניתוח והתאמה של פתרונות הכוללים אמצעים טכנולוגיים ואחרים .
  • הדרכה והכשרה של אנשי הביטחון והאבטחה .
  • הטמעה, פיקוח ובקרה על כל התהליך .