סקרי סיכונים

סקרי סיכונים מבוצעים במטרה להעריך את רמת החשיפה של הארגון לסיכונים ואיומים מסוגים שונים הכוללים סיכוני פח”ע וסיכונים מן התחום הפלילי לסוגיו. 

סקר הסיכונים מהווה כלי מרכזי ויעיל בשלבי הניתוח של מידת האיום לארגון ובקביעת נקודות הסיכון הגבוהות. סקר הסיכונים משמש כבסיס לקביעת אופן חלוקת והקצאת המשאבים תוך כדי ניהול הסיכונים המחושבים  בהתאם לשיקולי עלות מול תועלת.

היחידה לביטחון לאומי, באמצעות חטיבת הייעוץ הביטחוני, מבצעת סיקרי סיכונים לבקשת לקוחותיה במטרה לסייע לגוף/ארגון לזהות את האיומים ולגבש את המענה המיטבי במגבלות תקציב תוך מתן אפשרות לגוף לממש את ייעודו.

צוות החטיבה לייעוץ ביטחוני יבצע את סקרי הסיכונים תוך יישום של מודלים לכימות של הסיכונים. מודלים אלה מאפשרים להנהלת הארגון לבצע הערכה אמיתית תוך כדי ניהול סיכונים מחושבים בעת הקצאת תקציב ומשאבים לצרכי הביטחון.

סקרי הסיכונים יסייעו לבחון את מצב מערך האבטחה הקיים אל מול צרכי הביטחון, בראייה כוללת. סקר הסיכונים יוגש לגוף המזמין בצורה של דו”ח העונה להגדרת המשימה, אשר יועלה לדיון מקצועי מול גורמי המפתח בארגון. הדו”ח יגובה בהמלצה לתוכנית עבודה שנתית לשמירת כשירות מקצועית/מבצעית של מערך הביטחון בארגון, על כל מרכיביו.