הדרכות משפטיות בנושאים הבאים:

הבסיס החוקי לאבטחה.

חוקים והחלטות ממשלה בנושא אבטחה אזרחית.

רגולטורים בתחום האבטחה.

אחריותו המשפטית של מנהל הביטחון.

הפק”מ ומשמעותו המשפטי.

סמכויות המאבטח בגוף מונחה.

סמכויות אנשי אבטחה בגופים שאינם מונחים.

הגנה עצמית, הגנה על רכוש, “חוק שי דרומי”, עיכוב בידי אדם פרטי.

חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים.

חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור.

חוק איסור אלימות בספורט.

חוק רישוי עסקים.

האגף לרישוי כלי יריה, חוק כלי יריה והתקנות על פיו.

חברות שמירה ותהליכי חטיבת האבטחה.

מעורבות איש אבטחה בהליך פלילי ו/או הליך אזרחי, הבדלים והשלכות.

ראיות – טיפול בזירת העבירה, שימור הראיות.

חוק הגנת הפרטיות והשפעתו על תחום האבטחה האזרחית.

סמכויות איש בטחון כלפי עובדי המתקן – סמכויות חיפוש, עיכוב, תחקיר.